Bilingválne technické lýceum

Nový študijný odbor 39xx M bilingválne technické lýceum prioritne pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium, najmä technického a ekonomického smeru, vyučované dvojjazyčne ( slovenský a anglický jazyk).

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka.   učebný plán