MECHATRONIKA

Študijný odbor 2387 M mechatronika pripravuje absolventov na činnosť stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti automatizovaných výrobných systémov, konštruovaní a modelovaní pomocou počítačov ako i počítačmi riadených moderných technológií. Okrem uvedených uplatnení pripravuje študijný odbor na štúdium na vysokých školách strojníckeho a elektrotechnického zamerania. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách, po získaní praxe i ako živnostník.

Školský vzdelávací program pre tento odbor v aktuálnom školskom roku je verejne prístupný na sekretariáte školy .     učebný plán