Prijímačky

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

Pri prijímacích pohovoroch škola postupuje podľa usmernení Ministerstva školstva.

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie a Rozhodnutím ministra z 26. januára 2021

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2021/2022