Prijímačky

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

Pri prijímacích pohovoroch škola postupuje podľa usmernení Ministerstva školstva.

 

Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích pohovorov pre šk. rok 2021/2022 pre studijné odbory s rozšírenou výukou anglického jazyka:
2381 M 00 STROJÁRSTVO
2387 M 00 MECHATRONIKA
3918 M 00 TECHNICKÉ LÝCEUM
 
Termín pohovorov bude 15. júna 2021.
Prihlášky je potrebné zaslať do 14. júna 2021  do 10:00 hod. ( poštou, osobne, emailom, cez EDU PAGE)

 

  Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie a Rozhodnutím ministra z 26. januára 2021

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2021/2022