SPOLOK STROJÁROV

Darujte 2%

Darujte 2%tá z Vašich daní na zlepšenie vyučovacieho procesu na Fajnorke.

Občianske združenie Spolok strojárov vzniklo v roku 1997 ako nepolitické a neziskové, dobrovoľné združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Výkonným orgánom združenia je Správna rada, ktorej predsedom je Ing. Felix Dömény.

Základným cieľom Spolku strojárov v zmysle jeho stanov je sústavne zvyšovať kvalitu vzdelávania žiakov školy tak, aby boli úspešní nielen na trhu práce ale aj v ďalšom vysokoškolskom štúdiu.

Spolok strojárov investuje získané finančné prostriedky do Modernizácie materiálno – technickej základne školy (nákup, inovovanie a údržba výpočtovej a inej IKT, vybudovanie odborných a jazykových učební, nákup nových šatní pre všetkých žiakov školy, postupné vybavovanie tried 1. ročníka novými lavicami, stoličkami a katedrami ), Nadštandardných činností vo výchove a vzdelávaní ( každoročné organizovanie žiackych manažérskych kurzov Hospodársky týždeň pre všetkých žiakov 3. ročníka, propagovanie školy v rámci získavania žiakov do 1. ročníka, organizovanie odborných súťaží, športových aktivít a kultúrno – výchovných podujatí žiakov a učiteľov ) a Projektovej činnosti (predfinancovanie účasti žiakov na projektoch v rámci partnerských vzťahov so zahraničnými školami, napr. v roku 2015 sa Spolok strojárov spolupodieľal na projektoch „V technike je naša budúcnosť“ – Írsko, Fínsko a Švédsko ( Leonardo da Vinci ) a „Európsky rozmer odbornej praxe“ – Fínsko a Švédsko ( Erasmus+ ).

Od roku 2015 sem patrí aj vydanie plakety pre najlepšieho absolventa, ako najvyššie ocenenie riaditeľa školy.

Majetok združenia vzniká z príspevkov rodičov, žiakov a zamestnancov našej školy. Ďalej z darov, dotácií, príspevkov bývalých absolventov školy, jej priaznivcov, ako aj poskytnutím 2% dane z príjmov právnických a fyzických osôb. Tlačivá na 2% dane sú k dispozícii nižšie.

Ďakujeme všetkým doterajším a budúcim prispievateľom za poskytnuté finančné prostriedky, ktoré pomohli a ešte pomôžu zvýšiť kvalitu Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábr. 5 v Bratislave.

Na stiahnutie:

Kontaktné údaje

Organizácia:                  Spolok strojárov, občianske združenie

Štatutárny orgán:         Správna rada, predseda: Ing. Felix Dömény

Sídlo:                              Fajnorovo nábrežie č. 5, 814 75 Bratislava

IČO:                                 30804213

DIČ:                                 2020832968

Bankové spojenie:        VÚB Banka Bratislava, Gorkého 9, číslo účtu: 1193905555/0200

IBAN:                              SK58 0200 0000 0011 9390 5555

E-mail:                            fajnorka@fajnorka.sk