tl

TECHNICKÉ LÝCEUM

Nový študijný odbor 3918 M technické lýceum, skladbou vyučovacích predmetov vytvára výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium, najmä technického a ekonomického smeru, ako i predpoklady vykonávať niektoré povolania v oblasti techniky, služieb a informatiky.

Viac informácií: Vzhľadom na ciele EÚ aplikované do ponúkaného rozvoja našej školy, počítame aj s rozšírením všeobecného vzdelávania na odbornej škole zaradením študijného odboru 3918 6 technické lýceum do školskej siete.

Cesta vzdelávania cez technické lýceum rozvíja zručnosti na štúdium a technickú prax. Vo zvýšenej miere rozvíja všeobecné vedomosti vzhľadom na osnovy všeobecných predmetov, ktoré sa blížia gymnáziu.

Touto cestou žiak získa pripravenosť na:

 • bakalárske a inžinierske štúdium
 • povolania v oblasti informatiky
 • povolania so širším rozhľadom, napr. marketing.

Taktiež žiak získa kľúčové kompetencie na:

 • analýzu problémov
 • riešenie problémových úloh
 • rozvoj technického myslenia
 • schopnosti práce v tíme
 • zručnosti na tvorbu projektov
 • zvládnutie odborných cvičení
 • zabezpečenie vykonávania odbornej praxe

Cieľom zavedenia študijného odboru technické lýceum je vytvorenie východiskových predpokladov na štúdium na vysokých školách technickej alebo ekonomickej orientácie. Na stredných priemyselných školách v študijných odborov strojníctva, elektrotechniky, staviteľstva, chémie, ekonomiky a informatiky.

Podľa Vyhodnotenia MŠ SR experimentálne overovaných študijných odborov oblasti odborného vzdelávania a prípravy, MŠ SR schvaľuje v časti 3.2 úspešné ukončenie experimentálneho overovania aj študijného odboru 3918 6 technické lýceum, pre ktoré budú k 01.09.2006 pripravené ZPD, t.j. profil absolventa, charakteristika študijného odboru, učebný plán a učebné osnovy.

Vzdelávací program V študijnom odbore technické lýceum je širokokoncipovaný vzdelávací program so širokým všeobecnovzdelávacím základom, ktorý vychádza z požiadaviek všeobecného vzdelania na gymnáziách. Profilujúce predmety všeobecného vzdelania sú matematika, fyzika a dva cudzie jazyky.

Základy odborného vzdelávania reprezentujú základné odborné predmety na prípravu študentov na ďalšie štúdium a uplatnenie v praxi.

Vedomosti, zručnosti a návyky získava absolvent štúdiom povinných, voliteľných a nepovinných predmetov.

V povinných predmetoch okrem všeobecnovzdelávacích predmetov je skupina základných odborných predmetov ako: základy techniky, informatika, technická grafika a základy ekonomiky.

Voliteľné predmety profilujú odbornú zložku vzdelávania. Zaraďujú sa podľa záujmu a schopností žiakov, požiadaviek regiónu a podmienok školy do 3. a 4. ročníka v rozsahu 8 až 10 hodín.

Nepovinné vyučovacie predmety vyberá a rozsah určuje riaditeľ školy. Majú celkovú dotáciu 8 hodín. Patria sem športové hry, estetická výchova a pod.

Základným podnetom pre zabezpečovanie otvorenia nového študijného odboru na SPŠ strojníckej v Bratislave bolo zverejnenie schválenia dokumentu Vyhodnotenia experimentálne overovaných učebných a študijných odborov MŠ SR v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Uvedené schválilo MŠ SR dňa 21.decembra 2005 pod číslom CD-2005-24818/41271-2:093.

Uvedený dokument a základné pedagogické dokumenty jednoznačne podporujú realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Zároveň je takto aj otvorená cesta k náprave zistených nedostatkov projektom PISA. Otvorenie nového študijného odboru 3918 6 technické lýceum na SPŠS v Bratislave umožní dosiahnutie zvýšenia kvality vzdelávania na úroveň SOŠ v štátoch EÚ.

Nový študijný odbor – technické lýceum je podporou na zabezpečenie pripravenosti absolventov školy na ďalšie vzdelávanie.

Jeho realizácia podporí:

 • nárast počtu úspešných uchádzačov na štúdium na vysokých školách, hlavne STU * zlepší sa možnosť absolvovať pomaturitné štúdium na SOŠ * zvýši sa efektívnosť odborného vzdelávania v podnikoch pri nástupe do zamestnania.

To je významný argument na ďalšie vzdelávanie našich absolventov v školiacom stredisku PSA v našej škole.

Vybavenosť našej SPŠ strojníckej po stránke materiálnej aj personálnej plne zodpovedá požiadavkám menovaného študijného odboru. Realizácia nevyžaduje ďalšie zvýšené náklady na vzdelávanie.

Otvorenie uvedeného študijného odboru – technické lýceum plánujeme uskutočniť bez zmeny nárokov školy na otváranie nových tried, alebo zmeny počtu žiakov.

Školský vzdelávací program pre tento odbor v aktuálnom školskom roku je verejne prístupný na sekretariáte školy.