tl

TECHNICKÉ LÝCEUM

Nový študijný odbor 3918 M technické lýceum, skladbou vyučovacích predmetov vytvára výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium, najmä technického a ekonomického smeru, ako i predpoklady vykonávať niektoré povolania v oblasti techniky, služieb a informatiky.

Viac informácií: Vzhľadom na ciele EÚ aplikované do ponúkaného rozvoja našej školy, počítame aj s rozšírením všeobecného vzdelávania na odbornej škole zaradením študijného odboru 3918 6 technické lýceum do školskej siete.

Cesta vzdelávania cez technické lýceum rozvíja zručnosti na štúdium a technickú prax. Vo zvýšenej miere rozvíja všeobecné vedomosti vzhľadom na osnovy všeobecných predmetov, ktoré sa blížia gymnáziu.

Školský vzdelávací program pre tento odbor v aktuálnom školskom roku je verejne prístupný na sekretariáte školy.