Spolupráca

Slovenské partnerské školy

KCOV

Koordinačné centrum
odborného vzdelávania Bratislava

Koordinačné centrum odborného vzdelávania na Strojníckej fakulte STU v Bratislave vzniklo v roku 2008, po ukončení bilaterálneho Francúzsko – slovenského projektu Kampus povolaní.

Tento projekt prebiehal v rokoch 2004-2007, v období budovania novej prevádzky spoločnosti PSA Peugeot Citröen Slovakia. V tomto období vznikla potreba  odborne vyškoliť väčší počet zamestnancov  do novo vznikajúcej prevádzky a v spolupráci s ministerstvom školstva Francúzskej republiky , ministerstvom školstva Slovenskej republiky  a spoločnosti PSA Slovakia, vznikol Inštitút vzdelávania pre PSA- školiace centrum so špecializovanými laboratóriami a vybavením. Po skončení tohto projektu prechádza správa školiaceho centra pod strojnícku fakultu STU v Bratislave a vzniká Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV). 

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho centra je poskytovať vzdelávanie pre pracovníkov rôznych oblastí výroby a priemyslu.

Vzdelávacie centrum malo pôvodne štyri vzdelávacie strediská , dve v Bratislave a dve v Trnave. V Bratislave sú to laboratória na strojníckej fakulte kde je aj sídlo tohto centra a na strednej priemyselnej škole strojníckej na našej  Fajnorke, kde su špičkovo odborne vybavené laboratóriá. V Trnave je to vzdelávacie stredisko na  strednej priemyselnej škole na Komenského ulici. Donedávna prebiehala tiež spolupráca so  strednou priemyselnou školou dopravnou v Trnave.

V priestoroch školiaceho strediska u nás na Fajnorke sa školia moduly: riadenie priemyselných systémov, automatizované systémy, metrológia, geometria, 3D merania, izostatika, technické výkresy a funkčné kótovanie. V súčasnosti sú laboratóriá využívané hlavne našimi žiakmi na rôznych odborných predmetoch.

STU SjF

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Spolupráca so Strojníckou fakultou STU má dlhoročnú tradíciu, ktorá bola vo veľkej miere za posledné roky podmienená práve projektom Kampus povolaní a v súčasnosti spoluprácou v rámci spomínaného KCOV. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Strojárskej olympiády , organizovanej SjF STU. Pomerné veľký žiakov  našej školy pokračuje v štúdiu na VŠ práve na spomínanej fakulte STU.

SPŠ

Stredná priemyselná škola, Trnava

Spolupráca s touto školou vznikla tiež so vznikom KCOV.

Školiace stredisko na strednej priemyselnej škole v Trnave zastrešuje moduly vzdelávania hlavne v oblasti: mechanická údržba, mechanika obslužnej a manipulačnej techniky, základy elektrotechniky, elektroúdržba, elektrické rozvody a ochrany, spúšťanie automatických systémov, pneumatické a hydraulické systémy.