Uplatnenie absolventov

Garantom Integrovaného systému typových pozícií (ISTP) ako multifunkčného tripartitného projektu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinya riešiteľskou organizáciou, ktorá zabezpečuje funkčnosť aplikácie a najmä vzájomnú komunikáciu a aktivitu všetkých zúčastnených subjektov na riešení projektu je TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

 Cieľom projektu ISTP je vytvoriť súbory nástrojov, ktoré umožnia zamestnávateľom lepšie a jednoduchšie popísať svoje pracovné pozície a uchádzačom a záujemcom o zamestnanie reálne posúdiť ich vhodnosť pre jednotlivé druhy prác. Inými slovami, systém uľahčuje a skvalitňuje sprostredkovanie práce a profesijného poradenstva a podporuje hľadanie „najvhodnejšieho človeka pre aktuálne voľné miesto“ alebo naopak „najvhodnejšie voľné miesto pre konkrétneho človeka“.

Trvalým zámerom riešiteľov je skvalitňovať komunikáciu všetkých subjektov na trhu práce, čo sa zabezpečuje realizáciou nasledovných aktivít:

  • navrhovanie, udržiavanie a skvalitňovanie sústavy povolaní/typových pozícií v nadväznosti na požiadavky zamestnávateľov a aktuálny stav vzdelávacieho systému,
  • navrhovanie, udržiavanie a skvalitňovanie sústavy povolaní/typových pozícií v nadväznosti na požiadavky zamestnávateľov a aktuálny stav vzdelávacieho systému,
  • vytváranie, udržiavanie a inovovanie poradenských nástrojov v rámci projektu ISTP (AIP, KP),
  • zabezpečovanie aktívnej komunikácie ISTP s inými informačnými systémami v záujme udržania aktuálnosti a široko-spektrálneho zamerania projektu,
  • rozširovanie siete expertov v nadväznosti na aktuálne úlohy.

Kartotéka typových pozícií (http://www.istp.sk/ktp/) ktorá ponúka databázu so súhrnom informácií o pracovných pozíciách na trhu práce v Slovenskej republike, ktoré patria do jednotlivých smerov odborného zamerania podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry.